XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLXBAT v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 2 days 02:06:07
Network interfaces Statistics
eth0
Day RX TX Avg Rx Avg TX
Month RX TX Avg Rx Avg TX
iz7exi@libero.it